زبان کنفرانس

زبان اصلی کنفرانس پارسی و زبان دوم آن انگلیسی است.