زبان کنفرانس

زبان اصلی کنفرانس پارسی و زبان دوم آن انگلیسی است.

تاریخ های مهم

دریافت اصل مقالات: 1402/06/15

اعلام نتایج داوری:   1402/08/15

تاریخ برگزاری کنفرانس

28 و 29 آذر ماه 1402