زبان کنفرانس

زبان اصلی کنفرانس پارسی و زبان دوم آن انگلیسی است.

تاریخ های مهم

دریافت اصل مقالات: 1402/10/15

تمدید مهلت ارسال اصل مقالات: 1402/10/30

با توجه به اینکه فرایند داوری به اتمام رسیده است، لذا نتایج داوری مقالات از طریق تلفن به مولفان اول اعلام خواهد شد.

توجه نمایید، چاپ مقاله در مجموعه مقالات الکترونیک کنفرانس منوط به ثبت نام مولفین می باشد.

تاریخ برگزاری کنفرانس

18 و 19 اردیبهشت ماه 1403