اطلاعیه شماره یک -تمدید مهلت ارسال اصل مقالات

نظر به استقبال گسترده از نهمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران و درخواست های مکرر نسبت به تمدید مهلت ارسال اصل مقالات، بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم شورایعالی کنفرانس مهلت ارسال مقالات کامل تا 30 دی ماه 1402 تمدید گردید.  کلیه پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند میتوانند مقالات کامل خود را تا تاریخ فوق الذکر از طریق سایت ارسال نمایند.