برگزارکنندگان

رئیس کنفرانس: دکتر عباس مجدی

استاد
پردیس دانشکده های فنی
رئیس دانشکده مهندسی معدن

دکتری, 1367, مهندسی معدن ( مکانیک سنگ و مهندسی تونل), دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه مک گیل، مونترآل، کبک، کانادا

کارشناسی ارشد, 1363, مهندسی عمران, دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، آلبرتا، کانادا

کارشناسی ارشد, 1359, زمین شناسی مهندسی, دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه مک گیل، مونترآل، کبک، کانادا

کارشناسی, 1354, علوم زمین شناسی, دانشگاه آذرآبادگان (دانشگاه تبریز)، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

انجمن مکانیک سنگ ایران
www.irsrm.net

دانشگاه تهران
www.ut.ac.ir

لیست برگزار کنندگان متعاقبا تکمیل خواهد شد.

کمیته اجرایی

دبیر کمیته اجرایی: دکتر حمیدرضا نجاتی

لیست کمیته برگزارکنندگان متعاقبا تکمیل خواهد شد.

سخنرانی های کلیدی

لیست و موضوعات سخنرانی های کلیدی کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد.

برنامه کنفرانس

برنامه کنفرانس در حال نهایی شدن است و متعاقبا اعلام خواهد شد.

محورها

مهندسی سنگ و مکانیک سنگ


  • آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ و ژئومهندسی
  • قوانین پایه رفتاری توده سنگ/ ماده سنگ و مدلهای رفتاری وابسته به زمان
  • توصیف، شناسایی و مدل سازی توده سنگ و ناپیوستگی ها
  • مدل های تحلیلی ترمو/هیدرو/مکانیکی /شیمیایی
  • اندازه گیری و برآورد تنش برجا
  • برداشت برجا توده سنگ و کاربرد ابزار دقیق
  • رویکرد تعادل انرژی در تحلیل مکانیک سنگ
  • پیشرفتها در مدل سازی احتمالاتی و تحلیل بر پایه عدم قطعیت
  • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی زمین

عمران و مهندسی معدن


  • پایداری شیروانی های سنگی و معادن روباز
  • پی و تکیه گاه سنگی سدها
  • تحلیل پایداری تونلها، تقاطع و تعریض تونلها
  • مغارهای زیرزمینی
  • نگهداری و کنترل زمین
  • ارزیابی ریسک و کاهش خطر در مهندسی سنگ
  • پایداری معادن زیرزمینی
  • مدل سازی عددی در ژئومکانیک
  • تحلیل دینامیکی و پاسخ لرزه ای در مهندسی سنگ، انفجار سنگ
  • کاربرد تکنیک های مقاوم سازی در سازه های معدنی و تونل های قدیمی

ژئومکانیک نفت


  • ژئومکانیک مخزن، آزمایشات، شناسایی و مدل های ژئومکانیکی
  • پایداری چاه نفت و ماسه زایی
  • تحلیل ژئومکانیکی تزریق گاز و سیال در مخازن
  • شکست هیدرولیکی و تحریک مخزن
  • حفاری چاه و پایداری در ژئومکانیک نفت